Ki O Rahi Kits

Ki-O-Rahi Set - Basic$350.00
Ki-O-Rahi Set - Deluxe $550.00